Политика за квалитет

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ

 

 

Менаџментот на Делта Бет Дооел Скопје, ја објавува оваа Политика за квалитет како доказ за максималната посветеност во приредувањето игри на среќа според важечката законска регулатива во Р. Македонија, при што има имплементирано фер индустриска регулаторна рамка во приредувањето на игри на Среќа..

 

Менаџментот  на Делта Бет Дооел Скопје, имплементираше Интегриран менаџмент систем кој вклучува Систем за управување со квалитет и безбедност на информации..

 

Делта Бет Дооел Скопје одговрно приредува игри на среќа и ги имплементира сите регулаторни барања.

 

Делта Бет Дооел Скопје гарнтира дека сите вработени обезбедуваат приредувањето игри на среќа да биде со највисоко ниво на професионализам и посветеност на клиентите преку редовни обуки, подобрување на компетентноста, мотивациски програми итн..

 

Делта Бет Дооел Скопје е посветена да биде општествено одоговорен приредувач на игри на среќа и има силен став кон поддршка на фер и безбедно користење на игрите на среќа кое ги штити своите клиенти од несакани последици од гејмингот и обложувањето.

 

Делта Бет Дооел Скопје Го има усвоено Кодексот на однесување за одговорно обложување,  со цел да поттикнеме одговорно обложување, да покажеме заедничка загриженост и посветеност и да промовираме најдобри практики за постигнување на минимално ниво на потенцијална штета.

 

Делта Бет Дооел Скопје е целосно посветена на своите обврски согласно Кодексот на однесување за одговорно обложување.

 

Нашите услуги НЕ се наменети за младите лица или за оние врз кои може лесно да се влијае (тие под 18-годишна возраст) и ние ги почитуваме Маркетинг регулативите за реклами поврзани со обложување.

 

Делта Бет Дооел Скопје има целосно документирани процеси на работа со постојано идентификување и отстранување на неусогласеностите од страна на вработените.

 

Подобрувањата на Интегрираниот менаџмент систем на Делта Бет Дооел, Скопје е континуирана  цел на менаџментот.

 

Делта Бет Дооел Скопје