Што е домаќин?

Домаќин е тим или играч кој е првонаведен на натпреварот.